ដី និង ផ្ទះជួលលក់បន្ទាន់/Land and House Rental for Urgently Sales

  • $480,000
Only 0.8km from National Road3, Prey Sandek village, Chaum Chao commune, Pou Senchey district, Phnom Penh city

Compare listings

Compare