ផ្ទះអាជីវកម្មជ្រុងកែងសម្រាប់លក់/Shophouse on the Corner for Urgent Sales

  • $550,000
Chaom Chau village, Sangkat Chaom Chau, Khan Pousenchey, Phnom Penh

Compare listings

Compare